Algemene voorwaarden Arjan Stam Muziek

Arjan Stam Muziek is een praktijk waarin muzieklessen en band- en ensemblelessen wordt aangeboden en verzorgd en voorts het verrichten van al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings in verband kan staan.

De algemene voorwaarden zijn op alle diensten en (gewijzigde, aangevulde, vervolg) van toepassing.

Inschrijving geschiedt door middel van het ondertekenen van het inschrijfformulier (wordt verstrekt door de docent).

Minderjarige cursisten kunnen zich alleen inschrijven met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Een lesjaar is gerelateerd aan het schooljaar van het basisonderwijs Deventer. In de schoolvakanties van het basisonderwijs Deventer wordt geen les gegeven tenzij anders afgesproken. 

Een inschrijving geldt voor één jaar en wordt verlengd met een jaar tenzij de overeenkomst uiterlijk 1 maand voor afloop schriftelijk wordt opgezegd.

Tussentijds opzeggen kan met inachtneming van 4 weken opzegtermijn.

Het lesgeld wordt in 1 keer of  in 4 termijnen vooraf in rekening gebracht.

Het lesgeld dient binnen14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien de betaling binnen deze termijn uitblijft, behoudt de docent het recht na deze termijn de lessen stop te zetten.

In geval van ziekte van de docent korter dan twee aanééngesloten weken, wordt geen lesgeld gerestitueerd. In geval van langdurige ziekte van de docent, langer dan twee aanééngesloten weken, wordt een invaldocent gezocht die de lessen tijdelijk waarneemt. Mocht het niet mogelijk zijn een invaldocent te vinden, wordt vanaf de derde aanééngesloten week van de ziekte van de docent,het lesgeld gerestitueerd of verrekend.

Invaldocenten zijn conservatorium geschoold.

In geval van kortdurende ziekte van de cursist korter dan vier aanééngesloten weken, wordt het lesgeld niet gerestitueerd. Duurt de ziekte van de cursist langer dan vier aanééngesloten weken, wordt het lesgeld gerestitueerd of verrekend vanaf de vijfde week ziekte.

De docent behoudt zich het recht om bij verhindering op de lesdag een inhaalles te plannen in een schoolvakantie of op een ander tijdstip.

Bij verhindering van de cursist om welke reden dan ook, is de docent niet verplicht een inhaalles te plannen. Het lesgeld wordt in dit geval niet gerestitueerd.

Lestarieven zullen gerelateerd blijven aan de markt en jaarlijks geïndexeerd worden.